Tên dự án Tên đường / Địa bàn

Trước 1 2 3 4 5  ... Trang sau 
STT
Tên dự án
Ký hiệu lô đất
Phân Khu
Loại đường
Tên đường
Vị trí
Có đất thực tế
1
1. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
8 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
2
2. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
9 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
3
3. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
10 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
4
4. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
11 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
5
5. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
12 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
6
6. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
13 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
7
7. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
14 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
8
8. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
16 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
9
9. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
17 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
10
10. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
18 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
11
11. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
5 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
12
12. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
6 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
13
13. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
7 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
14
14. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
11 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
15
15. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
12 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
16
16. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
14 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
17
17. Khu dân cư Công viên Khuê Trung
15 B1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
18
1. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
81 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
19
2. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
82 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
20
3. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
83 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
21
4. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
84 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
22
5. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
85 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
23
6. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
86 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
24
7. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
87 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
25
8. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
88 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
26
9. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
89 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
27
10. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
90 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
28
11. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
92 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
29
12. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
96 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
30
13. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
97 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
31
14. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
101 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
32
15. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
102 A1 10,5 x 2 Xuân Thủy T x
33
16. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
43 A8 10,5 x 2 Xô Viết NTĩnh T x
34
17. Khu dân cư Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
44 A8 10,5 x 2 Xô Viết NTĩnh T x
35
1. Khu dân cư Trung tâm Hội chợ triển lãm
13 B2-1 10.5 Bình Hòa 10 T x
36
2. Khu dân cư Trung tâm Hội chợ triển lãm
9 B2-2 10.5 Bình Hòa 10 2MT x
37
1. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương
12 C 7.5 Đỗ Thúc Tịnh T x
38
2. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương
23 C 7.5 Đỗ Thúc Tịnh T x
39
3. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương
24 C 7.5 Đỗ Thúc Tịnh T x
40
1. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
1 A2.2 36 Nguyễn Hữu Thọ T x
41
2. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
2 A2.2 36 Nguyễn Hữu Thọ T x
42
3. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
3 A2.2 36 Nguyễn Hữu Thọ T x
43
4. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
2 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
44
5. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
3 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
45
6. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
4 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
46
7. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
5 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
47
8. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
6 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
48
9. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
7 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
49
10. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
8 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
50
11. Khu dân cư số 6 - Nguyễn Tri Phương mở rộng
9 B2.1 5,5 Đỗ Thúc Tịnh T x
Trước 1 2 3 4 5  ... Trang sau